Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Privacyverklaringen

Alle persoonlijke -en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst.
 
 
Artikel 2 - Algemeen
 
Er zal door het model geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien de fotosessie door technisch defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden.  Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering van de fotografe. In dit geval zal er, indien mogelijk, in overleg met model/ouder/voogd een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotosessie,  met dezelfde overeenkomst als bij de eerste sessie.
 
 
Artikel 3 - Publicatierecht
 
Model/ouder/voogd mag zelf voorkeur geven of er toestemming geven wordt aan de fotografe om een selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, te drukken op promotie materiaal, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties, mits dit is overlegd met de fotografe. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten op het net worden geplaatst. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade/gevolgen naar aanleiding van publicatie. 
 
 
Artikel 4 - Auteursrecht
 
Model/ouder/voogd bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Model/ouder/voogd gebruikt de bestanden alleen voor privé doeleinden. Publicatie en/of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft  en het model de hiervoor de originele geleverde bestanden gebruikt. Publicatie, gebruik of duplicatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van Fleming Fotografie.
 
Het ontvangen van de foto’s door model/ouder/voogd  geeft hen niet automatisch de rechten op de foto’s. Model/ouder/voogd, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren en te gebruiken. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan.
Uitsneden (crops), beeldbewerkingen, filters toevoegen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. Model/ouder/voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
 
 
Artikel 5 – Leveringstermijn
 
De klant ontvangt binnen maximaal drie weken alle bestelde digitale bestanden in jpeg-formaat (met hoogst mogelijke resolutie) via Wetranfer of op een ander overeengekomen wijze, mits de factuur voldaan is.
 
Fleming Fotografie levert de foto’s van de shoot in hoge resolutie, zonder watermerk, voor privégebruik.

 
Artikel 6 – Betaling en annulering
 
De factuur dient uiterlijk te zijn bijgeschreven op de aangegeven datum (te vinden op de factuur) op rekening van Fleming Fotografie. Bij geen ontvangst van betaling behoud de fotografe het recht van het annuleren van de fotoshoot. Uw shootdatum komt dan weer vrij en is te boeken voor anderen.
 
Wanneer u binnen 24 uur voor de shoot onrechtmatig annuleert of niet komt opdagen is er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk. Fleming fotografie behoudt zich het recht voor om hierover een besluit te nemen.
 
Wanneer u, zonder contact te hebben gehad met de fotografe, 20 minuten na afgesproken tijd nog niet aanwezig bent, zal de shoot vervallen en er is geen restitutie mogelijk.
 
Wanneer er sprake is van hinder door ernstige zaken (dit kan ook zijn aan de zijde van de fotograaf) en de shoot niet door kan gaan zal er overlegd worden over een andere datum. Wanneer dit niet mogelijk is i.v.m. bijvoorbeeld een miskraam bij newbornshoots, overlijden van model of andere bijzondere redenen ontvangt u uw volledige bedrag terug. U dient de fotograaf hierover z.s.m. in te lichten.  
 
De fotografe kan ten alle tijden de shoot beëindigen wanneer zij acht dat dit nodig is. (bijvoorbeeld in geval van dreigende situaties, onjuiste bejegening of andere zaken). In dit geval zal zij beoordelen of u recht heeft op restitutie.
 
 
Artikel 7 – Extra kosten
 
De kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket worden na de fotoshoot in rekening gebracht. Dit verschuldigde bedrag moet binnen de betalingstermijn op rekening van Fleming Fotografie staan (tenzij anders afgesproken, de betalingstermijn staat op de factuur vermeld). Extra kosten zijn kosten die niet in het pakket zijn inbegrepen zoals bijbestelde foto’s of producten, welke buiten het pakket vallen. Er zullen geen producten geleverd worden, of besteld worden bij de leverancier voordat de factuur voldaan is.
 
 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
 
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.